Stowarzyszenie "Stop Manipulacji"
00-363 Warszawa, ul Nowy Świat 54/56 III piętro
e-mail: stopmanipulacji (at) tlen.pl


<<- Powrót do strony glównej

<- Poprzednia strona

 O nas

STATUT
Stowarzyszenia "Stop manipulacji"

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Tworzy się Stowarzyszenie " Stop manipulacji ", zwane dalej Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić również działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56.

§ 3

1. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie może zawierać porozumienia z innymi organizacjami, a także ośrodkami naukowymi, w kraju i za granicą.
2. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie może zatrudniać osoby w ramach umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszania jest nieograniczony.

Rozdział 2
Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspomaganie oraz udzielanie wszechstronnej pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku psychomanipulacji, rozumianej w szczególności jako zespół technik zniewalających człowieka za pomocą kontroli umysłu, a stosowanych dla realizacji interesów jednostki lub grupy kosztem dobra innych osób, jak też osobom pokrzywdzonym stosowaniem metod pseudonaukowych, niekompetencją, błędami i nieuczciwymi praktykami psychologicznymi, pedagogicznymi i psychoterapeutycznymi, oraz wspomaganie i udzielanie pomocy osobom których prawa zostały naruszone w toku postępowania przed organami wymiaru sprawiedliwości,
 2. Poszukiwania rozwiązań mających na celu pomoc w wyjściu z sytuacji kryzysowej spowodowanej działaniami wywołanymi stosowaniem psychomanipulacji i innych praktyk wskazanych w ustępie 1.
 3. Kształtowanie racjonalnych opinii i zachowań społecznych w odniesieniu do zjawiska psychomanipulacji i innych praktyk wskazanych w ustępie 1 oraz prowadzenie działalności informacyjnej w celu zapobiegania ich rozprzestrzenianiu.
 4. Inicjowanie zmian legislacyjnych mających na celu zapobieganie psychomanipulacji i innym praktykom wskazanym w ustępie 1 oraz zapobieganie i przeciwdziałanie ich skutkom.
 5. Dążenie do zmiany niewłaściwych praktyk i działań sądów i innych instytucji.
 6. Udzielanie pomocy z zakresu diagnostyki psychologicznej oraz psychiatrycznej osobom pokrzywdzonym w wyniku psychomanipulacji i innych praktyk wskazanych w ustępie 1 oraz ich bliskim.
 7. Udzielanie pomocy i opieki z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego osobom pokrzywdzonym w wyniku psychomanipulacji i innych praktyk wskazanych w ustępie 1 oraz ich bliskim.
 8. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji szczególnie ze względu na płeć.
 9. Promocja dobrych praktyk, aktywizacji społeczności lokalnych oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
 10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i świadomości społecznej.
 11. Inicjowanie tworzenia lokalnych oddziałów Stowarzyszenia oraz grup wsparcia i samopomocy na terenie całego kraju.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi oraz ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, zainteresowanymi udzieleniem pomocy w zakresie wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej z wykorzystaniem nowych technologii, poprzez wydawanie i sprzedaż książek, publikacji, broszur, ulotek i programów edukacyjnych, celem wspierania istniejącego systemu informacji o skutkach i konsekwencjach stosowania psychomanipulacji i innych praktyk wskazanych w § 6 ust.1.
 3. Popularyzowanie naukowej wiedzy psychologicznej w społeczeństwie.
 4. 4.Popularyzowanie wagi problemu psychomanipulacji i innych praktyk wskazanych w § 6 ust 1 poprzez publikacje w mediach oraz własny przykład osobowy.
 5. Organizowanie działalności badawczej i szkoleniowej, badań naukowych o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia.
 6. Zbieranie informacji o ośrodkach stosujących psychomanipulację i inne praktyki wskazane w § 6 ust 1 i uprzedzanie potencjalnych pacjentów przed skutkami ich działania.
 7. Wspieranie tematyki edukacyjnej z zakresu nauk społecznych, prawnych i humanistycznych.
 8. Powoływanie ekspertów wspierających Stowarzyszenie i jego członków w realizacji jego celów.
 9. Tworzenie ośrodków wsparcia dla osób pokrzywdzonych psychomanipulacją i innych praktyk wskazanych w § 6 ust 1 oraz dla ich bliskich.
 10. Prowadzenie działalności poradnictwa obywatelskiego, psychologicznego i prawnego.
 11. Wspieranie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do potępienia szkodliwych praktyk psychologicznych i psychoterapeutycznych.
 12. Dokonywanie audytu, kontroli, monitoringu instytucji, organizacji, jednostek struktury państwowej lub osób fizycznych, jeśli wymaga tego realizacja celów statutowych oraz sporządzanie z tych działań raportów i przedstawianie wyników odpowiednim władzom oraz opinii publicznej.
 13. Prowadzenie badań rynku i opinii publicznej.
 14. Wspólne występowanie wobec władz lokalnych, rządowych, samorządowych i parlamentarnych na rzecz zmiany i egzekwowania prawa wobec psychologów, psychiatrów, terapeutów a także innych praktyków stosujących szkodliwe dla swoich pacjentów i ich rodzin praktyki.
 15. Organizowanie szkoleń, kursów, narad oraz konferencji mających na celu edukację społeczeństwa, celem zapobiegania uleganiu psychomanipulacji i innych praktyk wskazanych w § 6 ust 1.
 16. Organizowanie i wspieranie akcji protestacyjnych oraz kampanii społecznych przeciwko psychomanipualcji i innym praktykom wskazanym w § 6 ust 1.
 17. Reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych praktykami wskazanymi w § 6 ust 1 przed właściwymi władzami w sprawach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, w sprawach cywilnych ,rodzinnych, karnych, ochrony dóbr osobistych oraz broniących innych praw człowieka.
 18. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność naukową, społeczną i towarzyską;
 19. Pozyskiwanie środków na cele statutowe na zasadach określonych przepisami prawa.

§ 7a

1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powołać Radę Naukową złożoną z przedstawicieli ośrodków akademickich - jako ciała doradczego.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie powołuje stały Zespół Ekspertów utworzony ze specjalistów-praktyków z dziedziny psychologii, prawa, ekonomii, i innych dziedzin mających znaczenie dla realizacji tych celów.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkami założycielami Stowarzyszenia są:
1 ... do ... 15 osób minimum

§ 9

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających

§ 11

Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia

§ 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być polska bądź zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 13

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, zwykłą większością głosów, na wniosek dwóch członków stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 3. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach,
 4. wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 5. uczestniczyć w kursach i szkoleniach Stowarzyszenia.

§ 15

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. czynnie uczestniczyć w realizowaniu celów statutowych,
 2. udzielać pomocy władzom Stowarzyszenia w realizacji ich zadań statutowych,
 3. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 16

1. Członek wspierający ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w pracach organu stanowiącego Stowarzyszenia oraz regularnie otrzymywać informacje o działalności Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający, nie będący osobą fizyczną, obowiązany jest opłacać składkę członkowską.

§ 17

Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego w Stowarzyszeniu następuje w wyniku:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi w formie pisemnej,
 2. wykluczenia ze Stowarzyszenia, na mocy uchwały Zarządu, za rażące naruszenie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu, za nieopłacanie składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia,
 4. likwidacja osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
 5. rozwiązania Stowarzyszenia.
 6. śmierci członka zwyczajnego

§ 18

Wykluczonym lub skreślonym z listy członków lub nieprzyjętym w poczet członków Stowarzyszenia, przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania, w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków, jako organ stanowiący
 2. Zarząd, jako organ wykonawczy
 3. Komisja Rewizyjna, jako organ kontrolny

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata, są one jednak zobowiązane działać do czasu wyboru nowych władz na Walnym Zebraniu Członków.

3. Wybór nowej kadencji władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów na Walnym Zebraniu Członków.

4. W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu nastąpi w drodze kooptacji przy uwzględnieniu, że liczba dokooptowanych członków nie przekroczy połowy listy członków pochodzących z wyboru.

5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Rozdział 5
Walne Zebranie Członków

§ 20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwyczajne lub nadzwyczajne

2. Walne Zebranie stanowią członkowie zwyczajni, którzy mogą również działać poprzez przedstawicieli.

3. W Walnym Zebraniu Członków mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający oraz inne zaproszone osoby.

§ 21

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w roku.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia oraz ich przedstawicieli na trzy tygodnie przed terminem jego zwołania, drogą mailową, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej, lub za pośrednictwem prasy.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wiosek:

 1. Komisji Rewizyjnej
 2. 1/3 liczby członków zwyczajnych

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia oraz ich przedstawicieli nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania drogą mailową, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej, lub za pośrednictwem prasy.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebranie należy:

 1. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
 2. wybór i odwoływanie Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej.
 3. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 4. uchwalanie planów działania Stowarzyszenia i planów finansowych
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 7. upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek,
 8. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji lub powoływanie przez Stowarzyszanie innych organizacji,
 9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nie przyjęcia w poczet członków,
 10. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków oraz innych regulaminów Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Stowarzyszenia,
 12. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

§ 24

Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych członków wynosi, co najmniej 1 uprawnionych do głosowania.

Rozdział 6
Zarząd Stowarzyszenia

§ 25

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.


§ 26

Do kompetencji Zarządu reprezentującego Stowarzyszenie i podejmującego decyzje co najmniej dwuosobowo należy :

 1. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia na zewnątrz przez co najmniej dwóch członków zarządu.
 2. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
 3. składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu,
 4. zwoływanie Walnych Zebrań i przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie,
 5. przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania,
 6. realizowanie uchwał i wniosków Walnych Zebrań,
 7. przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
 8. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 9. organizowanie szkoleń oraz kursów,
 10. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia.

§ 27

1. Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym z Prezesa i Wiceprezesa.

2. Wiceprezes zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności.

§ 28

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał

§ 29

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział 7
Komisja Rewizyjna

§ 30

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków - Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. badanie i analizowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz płacenia składek,
 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określanie sposobów i terminów usuwania nieprawidłowości,
 3. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,
 4. wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszania,
 6. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

§ 32

Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział 8
Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia

§ 33

1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z następujących źródeł: składek członkowskich, dotacji, grantów, darowizn, spadków, dochodów z własnej działalności, dochodów z gospodarowania majątkiem, odsetek bankowych oraz ofiarności publicznej

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody służą realizacji celów statutowych.

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 34

Gospodarka Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Walne Zebranie.

§ 35

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym zawsze Prezes lub Wiceprezes

2. Zarząd może uchwałą upoważnić osobę lub osoby fizyczne do czynności prawnych, działających w granicach umocowania.

Rozdział 9
Biuro Stowarzyszenia

§ 36

1. Administracyjno-techniczną oraz merytoryczną obsługę Stowarzyszenia może sprawować Biuro Stowarzyszenia, którym kieruje Dyrektor powoływany przez Zarząd.

2. Dyrektor realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd.

Rozdział 10
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 38

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością głosów, przy wymaganej obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków .

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 39

W sprawach, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).